Armenian Open Source Citizen Control of The United States of America Declaration of Independence in English.

Armenian

Open Source Citizen Control of The United States of America first assumes that the functions that physically describe the mass and charge of the electron in space and time comprise time-harmonic multipole source currents of

time-varying electromagnetic fields between transitions.

Բաց կոդով ծրագիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ քաղաքացու հսկողությունն առաջին ստանձնում է որ ֆունկցիաները , որ ֆիզիկապես նկարագրում է , էլեկտրոնի զանգված և տարածական լիցք դեպի տարածություն և ժամանակին ընդգրկում եմ ժամկետային հարմոնիկ

բազմալեհ աղբյուր հոսանք ժամանակ լեռնանցումների միջև էլեկտրամագնիսական դաշտերից տարբերվելը:

I will explain the meaning of those words and most importantly, so does the preamble to the Declaration of Independence identify the political bands which have connected ‘humans’ with another as a necessity for ‘one people’ to

dissolve, including: to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, BUT it says after: ‘a decent respect to the opinions of mankind requires

that they should declare the causes which impel them to the separation.’

Ես բացատրելու եմ այն բառերի և ամենաշատ importantly նշանակությունը որ որը միակցել , այդ պատճառով եղջերու ներածականը դեպի անկախության հայտարարագրումն իդենտիֆիկացնում եմ քաղաքական եզրաժապավենները , ‘ մարդ մեկ այլ քանի որ(երբ)

անհրաժեշտություն ‘ եմ մեկ մարդ ‘ նաև , կազմալուծվելու:
Ստանձնելու դեպի երկրագնդի իշխանությունները , անջատ և հավասար տեղակայել դեպի որը բնության օրենք և բնություն Աստված տիտղոսավորելով կոչել նրանց , բայց այն(դա) հետո ասում է: ‘ հարմար մարդկության կարծիքների նկատմամբ հարգանքը պահանջում է ,

որ նրանք հայտարարագրելու էի պատճառները դեպի բաժանումը դրդում են իրենց(նրանց) որը: ‘

[To actually specify as “Specially, Open Source Citizen Control of The United States of America first assumes that the functions that physically describe the mass and charge of the electron in space and time comprise time-

harmonic multipole source currents of time-varying electromagnetic fields between transitions.”]

փաստորեն ինչպես(որպես) եմ մասնագրում ” հատուկ բաց կոդով ծրագիրը քաղաքացի ղեկավարում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ առաջին ստանձնում է , որ ֆունկցիաները դա ֆիզիկապես նկարագրում եմ էլեկտրոնի զանգված և վճար տարածությունում , և ընդգրկում

եմ ժամկետային հարմոնիկ բազմալեհ աղբյուր հոսանք ժամանակային լեռնանցումների միջև էլեկտրամագնիսական դաշտերից տարբերվելը: “

The declaration of causes which impel the separation are naturally equal and opposite as “the mass and charge of the electron in space and time comprise time-harmonic multipole source currents of time-varying electromagnetic

fields between transitions.”

Պատճառների հայտարարագրումը որը դրդում եմ բաժանումն է բնականաբար հավասար եմ և հակադրություն ինչպես(որպես) ” էլեկտրոնի զանգված և տարածական լիցք դեպի տարածություն և ժամանակին ընդգրկում եմ ժամկետային հարմոնիկ բազմալեհ աղբյուր հոսանք

ժամանակ լեռնանցումների միջև տարբերվում էլեկտրամագնիսական դաշտերից: “

Mass is comprised of declared causes and the impulsion to the separation is the charge of the electron–because in space and time, time-harmonic multipole source currents with time-varying electromagnetic fields are between

transitions as a decent respect to the opininons of mankind follow the powers of the earth and the Laws of Nature because of entitlement.

Զանգվածն ընդգրկվում է հայտարարագրված պատճառ և սերզատման դրդումը և տիեզերքում տարածական լիցքն է -because էլեկտրոնին դեպի ժամանակ , դեպի ներդաշնակ ժամանակ բազմա լեհի աղբյուր հոսանք ժամանակ էլեկտրամագնիսական դաշտերից տարբերվելը

լեռնանցումների միջև է , քանի որ(երբ) հարմար առնչությունը մարդկության կարծիքների հետ հաջորդում է երկրագնդի իշխանություններին , և բնության օրենքները շնորհիվ իրավունք:

That proves true, however, without assigning relationships between mass and charge– in the same way when in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have

connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, that such a decent respect to the opinions of mankind has

a requirement that should be evident for direct causation– a dependable force for impulsion to the separation.
Դա ապացուցում է իսկական , բայց և այնպես հարաբերություններ հատկացնել զանգվածային և հարձակվում եմ
Նույն ձևով , երբ դեպի մարդկային միջոցառումների ընթացքի ուղղությունը , այն(դա) դառնում է անհրաժեշտ , քանզի մեկ մարդ որը միակցել եմ նրանց քաղաքական հրոսակախմբերը կազմալուծելու համար մեկ այլով , և ստանձնելու դեպի հողի իշխանությունները , անջատ և

հավասար կայարանը դեպի որը բնության օրենք և բնություն Աստված տիտղոսավորելով կոչել նրանց

Այն նորմալ նման առնչությունը մարդկության կարծիքների հետ ունի պահանջ , որ էր բացահայտ լինելու , քանզի ուղենշում եմ պատճառականություն վստահելի հարկադրել դեպի սերզատման դրդում:

In conclusion, stress between causes and impulsion is created from entitlement of property. If such property is identified physically it follows the laws of the earth; if such property is a natural law it follows the laws of Nature’s

God. Therefrom, when combining a Citizen with it’s Declared Causes the foundation of the laws of the macro world do hold true for the microworld of the atom.

Վերջապես պատճառների միջև շեշտում և դրդումը ստեղծվում է սեփականության իրավունքից:
Հետևում է եթե այսպիսի սեփականությունը ֆիզիկապես իդենտիֆիկացվի իրեն(դրան) , օրենքներն երկրագունդ; Բնատուր օրենքն այն(դա) հետևում է բնության Աստծու օրենքներին եթե այսպիսի սեփականությունն է:
Այն(դա) այդտեղից , երբ համատեղում , քաղաքացի հայտարարագրած մակրոհրահանգի օրենքների հիմքի պատճառ է դառնում աշխարհ անում եմ Ատոմի միկրոաշխարհի համար ճիշտ ազդեցություն:

To harness causal force we hold its truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.

Լծել պատճառական ուժ ես սեղմապահում եմ սրա truths ինքնին ակներև լինել , որ բոլոր մարդիկ են , ստեղծագործեցի հավասար լինող , որ նրանք օժտվում են իրենց(դրանց) արարիչի կողմից որոշակի անկապտելի աջեր , որ սրանք են` կյանք , ազատություն և

հետապնդումն երջանկություն: